جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی
سه چیزی که در زندگی بیشرین

سه چیزی که در زندگی بیشرین

اشتیاق را برایشان داریم: خوشبختی، آزادی و آرامش خیال، همیشه با دادنشان

به شخصی دیگر بدست می آیند. آنهایی که به دیگران لطف میکنند، قطعاً خود

مورد لطف قرار میگیرند. کسانی که به مردم کمک میکنند، خود مورد یاری قرار

میگیرند. شما دو دست دارید، اولی برای کمک به خود و دومی برای کمک به

دیگران.

.

.

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

جملات الهام بخش برای زندگی

اخبار دنیای فناوری

چه خبر از کجا

نظرات

akbar 1393/02/05 - 00:38
خوشم آمد
نام و نام خانوادگی : *
پست الکترونیک :
متن پیام : *
کد امنیتی : *